ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Εισαγωγή 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η Δούκα Αναστασία η οποία λειτουργεί τους Παιδικούς / Βρεφικούς Σταθμούς «Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ - ΔΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» στην Πάτρα, οδός Κανελλόπουλου Παναγιώτη 42, Τ.Κ. 264 42, και Αχέροντος 24 Τ.Κ. 264 42 τηλέφωνο: 2610439260, ΑΦΜ 052339865 , Ε-mail: anastdouka@yahoo.gr 

Σας καθημερινές δραστηριότητες της Χώρας Των Θαυμάτων επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων: 

 • Παιδιά 

 • Γονείς - Κηδεμόνες 

•               Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (υπάλληλοι, προμηθευτές) 

Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679 Ε.Ε. GDPR) και κάθε άλλη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ. και δεσμεύεται ότι θα διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή την προστασία των Δεδομένων σας:  

 • Τα δεδομένα συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς μας.  

 • Συλλέγουμε τα απαραίτητα, για κάθε σκοπό επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα, δίκαια και με τρόπο διαφανή σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων. 

 • Φροντίζουμε να είναι, κατά το δυνατόν, ακριβή και ενημερωμένα και τα διατηρούμε μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για σας σκοπούς για σας οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. 

 • Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιούμε για τον προσδιορισμό σας περιόδου αποθήκευσης βασίζεται και λαμβάνει δεόντως υπόψη την ανάγκη συμμόρφωσης με κάθε σχετική νομική απαίτηση καθώς και την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων. 

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα ηλεκτρονικά και χειροκίνητα και λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης σας προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά σας τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα. 

Συλλογή, σκοπός, νομική βάση της επεξεργασίας και χρόνος τήρησης των δεδομένων σας 

 1. Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα μέσω της ιστοσελίδας μας  

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.horathavmaton.gr ο διακομιστής μας συλλέγει τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, (log files) και συγκεκριμένα: 

• Ημερομηνία και ώρα εισόδου στον ιστότοπο. 

• Ο όγκος των δεδομένων που αποστέλλονται σε bytes. 

• Το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε για την είσοδό σας στον ιστότοπο. 

• Διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP address), όταν εισέρχεστε στον ιστότοπο. Η διεύθυνση IP είναι προσωπικά δεδομένα μαζί με την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας, αν και εμείς δεν μπορούμε να σας εντοπίσουμε μόνο με αυτά τα δεδομένα. 

Η νομική βάση για την οποία συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας και τη διατηρούμε σε ειδικά αρχεία (αρχεία καταγραφής) είναι το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες που συμβιβάζουν τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή μεταδιδόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων ddos "άρνηση εξυπηρέτησης"), καθώς και η νομική υποχρέωσή μας να παρέχουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (GDPR άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ΄ και γ΄). Τα δεδομένα δεν θα μεταφερθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών εάν εντοπιστούν συγκεκριμένες ενδείξεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. 

 1. Δεδομένα που συλλέγουμε όταν εγγράφετε το παιδί σας στη ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ 

Όταν επιλέγετε να εγγράψετε το παιδί σας στο Βρεφονηπιακό Σταθμό ή το Νηπιαγωγείο μας επεξεργαζόμαστε, δηλαδή συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε, τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:  

 • Στοιχεία του παιδιού σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, πιστοποιητικό γέννησης, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.), καθώς και λοιπά προσωπικά στοιχεία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (θρήσκευμα, εθνικότητα κλπ.) 

 • Δικά σας στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα). 

 • Στοιχεία επίδοσης και αξιολόγησης του παιδιού σας, που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (απουσίες, ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες κ.λπ.).  

 • Πληροφορίες για την τήρηση του Ατομικού Δελτίου/Καρτέλας Υγείας τού παιδιού, σας προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (πιστοποιητικά υγείας και παιδιάτρου, εμβόλια, ασθένειες, αλλεργίες, φάρμακα κλπ.) 

 •  Φωτογραφίες και/ή βίντεο του παιδιού σας κατά την φοίτησή του στον βρεφονηπιακό σταθμό/νηπιαγωγείο σας καθώς και από δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνουμε, υπό την προϋπόθεση ότι θα παράσχετε τη συγκατάθεσή σας σε επόμενο ξεχωριστό στάδιο. 

Σκοποί και νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων 

 • Η εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση του παιδιού σας στον βρεφικό/παιδικό σταθμό μας – συμπεριλαμβανομένης σας μετακίνησης του παιδιού σας από και προς τις εγκαταστάσεις μας, η χορήγηση τίτλου αποφοίτησης από το Νηπιαγωγείο, καθώς και η έκδοση των απαιτούμενων κατά νόμο φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση για σας παραπάνω επεξεργασίες είναι η εκτέλεση σας μεταξύ σας σύμβασης αλλά και η συμμόρφωση με την εκάστοτε νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Σταθμού/Νηπιαγωγείου σας και τη φορολογική νομοθεσία, άρθρα 6 παρ. 1β και 1γ του Γ.Κ.Π.Δ. καθώς και η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων, απλών και ευαίσθητων, τού ανηλίκου παιδιού σας (άρθρο 6 παρ. 1α ΓΚΠΔ). 

 • Η χρήση από το παιδί σας και εσάς –αλλά και από τη «Χώρα Των Θαυμάτων»- ως αναμνηστικού προσχολικής ζωής φωτογραφιών/βίντεο του παιδιού σας, μόνον με την προηγούμενη δική σας ρητή συγκατάθεση, που αποτελεί και τη νομική βάση σας εν λόγω επεξεργασίας, άρθρο 6 παρ. 1α  του Γ.Κ.Π.Δ. 

 • Η αποστολή στα στοιχεία επικοινωνίας σας (Ε-mail, διεύθυνση) ενημερωτικής αλληλογραφίας για τη δράση του σταθμού μας (έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας, άρθρο 6 παρ. 1στ). 

 • Τέλος, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας για την θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση νομικών σας αξιώσεων εφόσον είναι απαραίτητο, άρθρο 6 παρ. 1στ΄ και 9 παρ. 2στ’ ΓΚΠΔ. 

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων: 

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή σας.  

Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο) του παιδιού σας θα διατηρηθεί για πέντε (5) χρόνια από τη λήψη του, εκτός αν ανακαλέσετε νωρίτερα τη συγκατάθεσή σας, που παρέχεται σε ξεχωριστό πεδίο κατωτέρω, οπότε θα διαγραφούν άμεσα εφόσον είναι τεχνικά δυνατόν. 

 1.  Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Στο πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συλλέγουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε άλλη πληροφορία που μας παρέχετε. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να ανταποκριθούν στο αίτημά σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας (ΓΔΠΔ, άρθρο 6 παρ. 1α) . Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της επικοινωνίας μας. Αυτό θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής της επικοινωνίας μας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις για την αποθήκευση τέτοιων δεδομένων. 

 1.  Σελίδα στο Facebook 

Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ διατηρεί Σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του «Facebook» με τίτλο Η Χώρα των Θαυμάτων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook προκειμένου να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας μέσω της επιλογής «στείλτε μήνυμα» (send message). Προκειμένου να απαντήσουμε στα σχετικά ερωτήματά σας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το όνομα χρήστη που έχετε στο Facebook καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες μέσω του προφίλ σας. Η ίδια η αποστολή μηνύματος με σκοπό την μεταξύ μας επικοινωνία, συνεπάγεται την συγκατάθεσή σας στην ως άνω επεξεργασία των δεδομένων σας.  

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πατήσετε “LIKE” στην σελίδα μας, αυτό συνεπάγεται ότι δίνετε την συγκατάθεσή σας προκειμένου να βλέπετε τα νέα και τις προωθητικές ενέργειες (μέσω newsfeed) που πραγματοποιεί η Εταιρεία μέσω της σελίδας της στο Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πατήσετε την επιλογή «UNLIKE». 

Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας (τεχνικά και οργανωτικά) για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων μέσω του Facebook όπως ενδεικτικά είναι ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση του λογαριασμού μας στο Facebook. Η Χώρα των Θαυμάτων δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.  Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook μέσω των παρακάτω συνδέσμων:  

https://el-gr.facebook.com/policy.php?CAT_VISITOR_SESSION=c7b73ebc78d1681ade25473632eae199 και 

https://el-gr.facebook.com/business/GDPR 

 1. Δεδομένα προμηθευτών. 

Για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης συλλέγουμε τα δεδομένα των προμηθευτών μας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία αποστολής, οικονομικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε οι ίδιοι. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εκτέλεση σύμβασης και οι συμμόρφωσή μας με νομικές υποχρεώσεις (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1β και γ), τα διατηρούμε δε για χρονικό διάστημα έως και δώδεκα έτη από την τελευταία παροχή υπηρεσιών, ή όσο απαιτεί η φορολογική και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία. 

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας. Μεταφορές δεδομένων. 

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα μόνο από το προσωπικό μας που είναι εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας 

Τα δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιηθούν σε επαγγελματίες που μας παρέχουν εξωτερικές επαγγελματικές υπηρεσίες (όπως λογιστής, φωτογράφος, παιδίατρος, νομικός σύμβουλος) οι οποίοι θα ενεργούν κατά περίπτωση ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία που έχουν εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας, με τις ίδιες εξασφαλίσεις και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Οι αναφερόμενοι παραλήπτες λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τις αντίστοιχες υπηρεσίες που μάς παρέχουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. 

Λοιποί αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων: 

 • Αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι κατά περίπτωση: 

 • Δημόσιες αρχές (Υπουργείο Παιδείας και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του, η ΑΑΔΕ ή αντίστοιχοι δημόσιοι φορείς) 

 • Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων 

 • Άλλοι Σταθμοί/Νηπιαγωγεία (δημόσια ή ιδιωτικά) σε περίπτωση μετεγγραφής του παιδιού σας 

 • Τρίτοι που έχουν αποδεδειγμένο έννομο συμφέρον για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών σας αξιώσεων και αιτηθούν να σας διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1στ΄ και 9 παρ.2 εδ. στ’ του ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώσουμε για το συγκεκριμένο αίτημα διαβίβασης των δεδομένων σας προκειμένου να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας. 

Εκτός από τα παραπάνω, τα Δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα και δεν θα διαδοθούν. 

Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ δεν μεταβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα εκτός ΕΕ, και αν χρειαστεί (για παράδειγμα, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες Cloud) αυτό θα γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 44 και επόμενα του ΓΚΠΔ, όπως με τη συναίνεσή σας, την εφαρμογή τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Δεδομένα ανηλίκων 

Τα δεδομένα των ανηλίκων μαθητών επεξεργαζόμαστε μόνο με τη γραπτή και ρητά εκπεφρασμένη συγκατάθεση των προσώπων που έχουν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσουμε ότι η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που πράγματι έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, ήτοι με έλεγχο ταυτότητας και κάθε άλλου διαθέσιμου στοιχείου. 

Δικαιώματα των Υποκειμένων 

Δικαιώματα των γονέων/κηδεμόνων και λοιπών υποκειμένων: 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, με έγγραφο αίτημά σας στη ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ στην ταχυδρομική διεύθυνση Π. Κανελλόπουλου 42, Πάτρα 264 42 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση anastdouka@yahoo.gr , να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα: 

 • Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς και το παιδί σας, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,  

 • Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης ανακριβών και ελλιπών δεδομένων 

 • Δικαίωμα φορητότητας (π.χ. για μεταγραφή του παιδιού σας σε άλλο νηπιαγωγείο) 

 • Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων και/ή περιορισμό σας επεξεργασίας σας, όταν αυτό επιτρέπεται από το νόμο και είναι τεχνικά δυνατόν 

 • Δικαίωμα εναντίωσης (π.χ. στην αποστολή ενημερωτικής αλληλογραφίας). 

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, π.χ. της συγκατάθεσης που έχετε χορηγήσει για την επεξεργασία φωτογραφίας/βίντεο του παιδιού σας, χωρίς σας να θίγεται η νομιμότητα σας επεξεργασίας που έχει γίνει μέχρι την ανάκληση σας συγκατάθεσης. 

Ομοίως, μπορείτε πάντα να αναφέρετε σχόλια και να υποβάλλετε καταγγελίες στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, GR 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: + 30-210 6475600 ή στο http://www.dpa.gr/ 

Οκτώβριος 2019 

***********************************************